Polecamy

Kontakt

  • KOSMETYKI SAMOCHODOWE - MOTO YAKUZA
    Słoneczna 29/16
    32-050 Skawina
    NIP: 944-209-22-68
  • E-mail:motoyakuza.biuro@gmail.com
  • Telefon505-613-481
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

1.Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Moto Yakuza i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Wgląd do sprzedaży internetowej możliwy jest  pod adresem www.motoyakuza.pl
prowadzone są przez firmę MOTO YAKUZA Mariusz Grabiński ul.Słoneczna 29/16, 32-050 Skawina nip: 9442092268 REGON: 368740921 (dalej: motoyakuza lub Sprzedawca).
2.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
3.Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
4.Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem motoyakuza
5.Produkty- Wszystkie towary oferowane przez nas na stronie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
6.Ceny- Wszystkie ceny podane na aukcjach internetowych moto yakuza są podawane w polskich złotych oraz są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji oraz specyfikacji towaru (wagi, gabarytów itp.).
7.Sprzedawca – Moto Yakuza Mariusz Grabiński z siedzibą w Skawinie przy ul. Słoneczn 29/16, 32-050 Skawina, numer NIP: 9442092268, REGON: 368740921 (dalej: moto yakuza lub Sprzedawca).
8.Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
9.Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez stronę www.motoyakuza.pl
10.Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

 

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

Na wszystkie zamówione towary na naszych aukcjach  na stronie www.allegro.pl wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

 

KONTO
Klient nie może dostarczać do Moto Yakuza treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji.

W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez Moto Yakuza, o których mowa poniżej. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem sklepu.   W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.  Zamieszczone w ramach Moto Yakuza  treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.motoyakuza.pl i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdź zakup”

 

ZAMÓWIENIA
Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na aukcji allegro.  Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

 Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).

Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

Zamówienie w sklepie internetowym www.motoyakuza.pl można złożyć w następujący sposób:

1) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego.

2) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: motoyakuza.biuro@gmail.com Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

3) telefonicznie pod numerem działu handlowego: 505-613-481 lub 515-647-522 (dla tel. komórkowych).

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI  
Wszystkie ceny w aukcjach allegro (moto-yakuza) podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

 

DOKUMENTY KSIĘGOWE
Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.

Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

DOSTAWA
Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.
W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)     
Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.) Do wyboru wysyłka za pobraniem lub płatność przelewem.

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem strony motoyakuza.pl może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów
za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),ma w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.  e-mailem lub pocztą

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:
świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Przejdź do strony głównej